Cikli i III

Programet e studimit në ciklin e tretë të studimeve mund të organizohen në programe studimi “Master Ekzekutiv“, programe specializuese afatgjata, si edhe në programe studimi të Doktoratës

 1. Fakulteti i Drejtësisë
 2. Fakulteti i Ekonomisë
 3. Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
 4. Fakulteti i Histori dhe Filiologjisë
 5. Fakulteti i Shkencave të Natyrës
 6. Fakulteti i Shkencave Sociale
 7. ISE (Instituti i Studimeve Europiane)

CIKLI I TRETË I STUDIMEVE (38 PROGRAME)

Programet që ofrohen në Fakultetin e Drejtësisë në Doktoraturë:

 • Shkenca Juridike Civile;
 • Shkenca Penale;
 • E Drejtë Publike

Programet që ofrohen në Fakultetin e Ekonomisë Doktoraturë:

 • Ekonomiks;
 • Financë;
 • Kontabilitet;
 • Kërkime Operacionale;
 • Marketing;
 • Menaxhim;
 • Statistikë;
 • Sistemet e  Informacionit në Ekonomi;

Programet që ofrohen në Fakultetin e  Historisë dhe i Filiologjisë Doktoraturë:

 • Gjeografi;
 • Studime Letrare;
 • Kërkime Gjuhësore;
 • Shkenca Komunikimi me profile: a. Komunikim Informim, b. Komunikim Masiv
 • Histori me drejtime: a. Histori, b. Arkeologji, c. Marrëdhënie Ndërkombëtare, d. Trashëgimi Kulturore;

Programet që ofrohen në Fakultetin e Shkencave të Natyrës Doktoraturë:

 • Biologji Molekulare;
 • Biologjia e Ruajtjes;
 • Bioteknologji Bimore;
 • Fizikë;
 • Informatikë;
 • Analizë Kimike e Lëndës dhe Mjedisit;
 • Elektrokimi e Zbatuar dhe Dukuritë Sipërfaqesore;
 • Proceset e Trajtimit Kimik të Lëndëve të Para Natyrore dhe të Mbeturinave Industriale Urbane;
 • Teknologjia dhe Mikrobiologjia e Ushqimeve dhe Vlerësimi i Sigurisë dhe Cilësisë;
 • Analizë dhe Algjebër;
 • Metodat Probabilitare, Statistike dhe Metodat e Analizës Numerike;

Programet që ofrohen në Fakultetin e Shkencave Sociale Doktoraturë:

 • Filozofi;
 • Psikologji;
 • Pedagogji;
 • Punë Sociale,
 • Sociologji;
 • Shkenca Politike;

Programet që ofrohen në Institutin e Studimeve Evropiane:

 • Legjislacion dhe Institucionet Europiane;
 • Politika dhe Qeverisja në Europë;
 • Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare;