Drejtoria e Menaxhimit të Fondeve dhe Investimeve

Më poshë bashkëngjitur paraqiten kontratat e lidhura prej datës 02.11.2014 e në vijim :