Drejtoria Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse

DREJTORIA EKONOMIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

SEKTORI I FINANCËS

SEKTORI I SHËRBIMEVE 

Drejtoria ndjek këto detyra si më poshtë:

 1. Ndjek gjithë veprimet financiare që lidhen me shpenzimet për veprimtarinë e Universitetit të Tiranës, pagesat e personelit në bashkëpunim me Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, të valutës në bashkëpunim me Drejtorinë e Komunikimit, të shpenzimeve operative dhe investimeve në bashkëpunim me Drejtorinë e Investimeve dhe Menaxhimit të Fondeve dhe bën mbylljen e bilancit vjetor për gjithë Universitetin e Tiranës.
 2. Në fillim të çdo viti buxhetor kryen ndarjen e planit të fondeve buxhetore sipas njësive   ekonomike dhe koordinon punën për realizimin e planit të buxhetit   dhe të detyrave të tij.
 3. Ndjek shpenzimet e buxhetit dhe të fondeve të tjera që disponon Universiteti, rakordon çdo muaj situacionet e shpenzimeve për çdo njësi ekonomike, si dhe kryen rialokime të planit të shpenzimeve për çdo njësi ekonomike në bazë të kërkesës së tyre dhe   mundësive për rialokim fondesh.
 4. Kryen veprimet e kontabilizimit të   Rektoratit të UT si njësi shpenzuese të fondeve të buxhetit, investime, valutë, të ardhura, donacione dhe projekte.
 5. Magazinon mallrat që lëvrohen për Rektoratin e UT dhe sipas rasteve të veçanta për të gjithë Universitetin, lëvrimin e mallit nga furnitori deri tek njësia ekonomike të cilat kryejnë konsumin e tyre dhe mban dokumentacion të rregullt dhe kryen rakordimet për çdo njësi ekonomike.
 6. Ndjek procedurën e prokurimeve me blerje të vogla, rakordon me veprimet e magazinës çdo muaj, përgatit situacionin mujor të shpenzimeve si dhe kryen kontabilizimet përkatëse.
 7. Raporton në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit të gjithë të dhënat që kërkohen nga Drejtoria e Zhvillimit dhe Programimit periodikisht çdo muaj dhe jashtë radhe kur kërkohet nga institucioni epror në fjalë.
 8. Përgatit çdo muaj situacionin progresiv të shpenzimeve (paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative, bursa, investime, etj.) në bazë të situacioneve progresive të dërguara nga çdo njësi ekonomike.
 9. Përgatit të dhënat ekonomike që u duhen drejtuesve të institucionit për studime të ndryshme si dhe drejtorive të tjera, në kuadrin e studimeve e aktiviteteve të miratuara nga Rektorati, mbi bazën e analizës së të dhënave që disponon, bën studime dhe propozime për përmirësimin e strukturave financiare dhe të metodave të punës.
 10. Drejtoria punon me plane vjetore, të ndarë në limite mujore të miratuara nga Ministria e Finances dhe në fund të çdo   muaji i paraqet një raport të hollësishëm mbi aktivitetin e saj, Kancelarit të Universitetit , dhe në fund të çdo viti kalendarik kryen analizën e punës vjetore dhe përgatit raportet për mbledhjen e Senatit Akademik dhe të Bordit të Administrimit.
 11. Përgatit mbylljen e llogarisë vjetore të Rektoratit dhe e paraqet në Drejtorinë e Thesarit Tiranë dhe përmbledhësen e llogarisë vjetore të të gjitha njësive dhe e paraqet në M.A.S.
 12. Ndjek gjithë procedurën e çeljes së fondeve në thesar, realizimin e kontratave të investimeve dhe kontratave të shërbimeve që prokurohen në Rektorat.
 13. Ndjek me përgjegjësi realizimin e fondeve buxhetore dhe të të ardhurave në të gjitha njësitë shpenzuese në vartësi të UT.
 14. Dokumentimin e transaksioneve dhe garantimin për lënie gjurmë për auditimet.
 15. Kërkon në fillim të vitit ushtrimor nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore strukturën organizative të miratuar nga Bordi i Admministrimit i UT.
 16. Mban dhe regjistron në librin e pagave dhe bën plotësimin e tij çdo muaj me pagën e çdo punonjësi në formë elektronike dhe manual, dhe mban përgjegjësi për saktësinë e të dhënave të pagave për secilin punonjës.
 17. Zbaton me përpikmëri vendimet e Këshillit të Ministrave mbi ndryshimin e pagave të punonjësve pas përgatitjes së urdhërit nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore, llogaritjen e pagave të punonjësve të Rektoratit dhe Departamentit të Edukimit Fizik dhe Sporteve Universitare.
 18. Përgatit në mënyrë kronologjike listën mujore të Sigurimeve Shoqërore, rakordimi mujor me Degën e Sigurimeve Shoqërore.
 19. Mban dhe plotëson librezat e sigurimeve shoqërore për çdo punonjës.
 20. Rakordon çdo fund viti me njësitë shpenzuese për lëvizjet në aktivet e qëndrueshme dhe qarkulluese.
 21. Përgatit çdo fund viti materialin për kryerjen e inventarëve fizike në aktivet e qëndrueshme dhe qarkulluese të Rektoratit të UT.
 22. Hapjen e librit të inventareve, pas kryerjes së inventarit fizik, në fillim të çdo viti ushtrimor dhe rakordimin midis vlerës së inventarit fizik dhe vlerës së kontabilitetit sipas llogarive ekonomike.
 23. Plotëson pasqyrat e projekt- buxhetit të Rektoratit UT në bashkëpunim me të gjitha drejtoritë e Rektoratit të UT.
 24. Ndjek dhe mban përgjegjësi për saktësinë e gjithë procedurave të çeljes së fondeve në thesar për investime për realizimin e kontratave që lidhen në Rektorat.
 25. Mban lidhje me specialistët e degës së Thesarit të Tiranës dhe plotëson urdhër pagesat për gjithë aktivitetin financiar të Rektoratit dhe mban përgjegjësi për plotësimin e saktë të tyre.
 26. Realizon detyra të tjera që gjykohet se janë në përputhje me misionin dhe funksionimin e përgjithshëm të kësaj Drejtorie.