Rregullorja e konfliktit te interesit

RREGULLORE

PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE NË USHTRIMIN E FUNKSIONEVE PUBLIKE NË UNIVERSITETIN E TIRANËS”

Bashkëngjitur materiali i plotë i Rregullores :